Klik hier om uw activiteit of evenement te plaatsen op doepunt.nl!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DOEPUNT.NL
Deze Algemene Voorwaarden zijn van Doepunt.nl (hierna: “doepunt”) wat een onderdeel is van Boom Events VOF gevestigd aan het adres Molenstraat 27, 5711 EV te Someren. Kamer van Koophandel 17271668 en zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website www.doepunt.nl (hierna: “de website”) en de op deze website aangeboden producten en/of diensten. Door van de website gebruik te maken en een of meer van de producten en/of diensten af te nemen van doepunt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. U kunt Doepunt.nl op de volgende manieren contacteren: Per brief: Doepunt.nl – Postbus 12, 5710 AA te Someren. Per e-mail: info@doepunt.nl.


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 De onderstaande levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen doepunt en afnemers van de producten en/of diensten en die op de website worden aangeboden en op alle (rechts) handelingen tussen doepunt en de afnemer.
1.2 De regels ten aanzien van het gebruik van de doepuntPAS zijn opgenomen in de bijlage bij deze algemene voorwaarden en maken onlosmakelijk deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.3 Algemene voorwaarden van de afnemer verbinden doepunt niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Communicatie
2.1 Iedere communicatie tussen doepunt en de afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of bij overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
2.2 De door doepunt opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de afnemer.
2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mail box van
de afnemer, komt dit voor risico van de afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De door doepunt gedane offertes van de producten en/of diensten zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van doepunt van de bestelling van de afnemer. Bevestiging kan elektronisch (via de Website, per e-mail of middels SMS) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.
3.2 Veranderingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en/of elektronisch zijn overeengekomen. De kosten van verandering komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 4. Prijzen, betaling en levering
4.1 De afnemer betaalt voor de middels de website bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door doepunt opgegeven bankrekeningnummer. De op de website vermelde prijzen kunnen ten alle tijde door doepunt worden gewijzigd.
4.2 De prijzen van de producten en/of diensten die door doepunt worden aangeboden of in de overeenkomst staan zijn inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW) en kosten van aflevering tenzij anders staat vermeld.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering aan het door de afnemer opgegeven adres na ontvangst van de betaling door de afnemer. De op de website vermelde periode van aflevering is slechts indicatief en daaraan kunnen door de afnemer geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Intellectuele Eigendom
5.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle producten en diensten die doepunt ter beschikking stelt, blijven berusten bij doepunt of bij de derde van wie het recht heeft verkregen deze producten of diensten aan de afnemer ter beschikking te stellen.
5.2 Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen.

Artikel 6. Privacy
6.1 Door de doepuntPAS of producten/diensten te bestellen of als pashouder te registreren via de website, stemt de afnemer ermee in om de juiste, huidige en volledige persoonlijke gegevens te verstrekken en staat de afnemer doepunt.nl toe om die persoonlijke gegevens te verwerken en te gebruiken voor administratieve doeleinden, met inachtneming van de wettelijke beschikkingen. Doepunt.nl verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden die niet die niet betrokken zijn bij Doepunt.nl. Het gebruik van deze persoonlijke gegevens voor marketing of verpersoonlijkte reclame is aan het voorafgaande akkoord van de klant onderworpen, die hij gedurende de bestellingprocedure kan aangeven. Elke klant van doepunt.nl heeft het recht om zonder kosten zijn persoonlijke gegevens in de databases van doepunt.nl te raadplegen en te laten corrigeren. De afnemer heeft het recht om zich, op verzoek en gratis, tegen de behandeling van de gegevens te verzetten die voor rechtstreekse marketing wordt overwogen, die van doepunt.nl uitgaat.
6.2 Afnemer is ervan op de hoogte en stemt er uitdrukkelijk mee in dat doepunt de persoonsgegevens van de afnemer verwerkt, met inbegrip van de gegevens over afnemers op de website en de producten en/of diensten die Afnemer heeft besteld. Doepunt slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met afnemer, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan afnemer. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om afnemers van producten en of diensten te benaderen tegen het einde van de looptijd van de DoepuntPAS of afgesloten abonnement.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Doepunt is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de kwaliteit van de door deelnemende bedrijven aangeboden artikelen en diensten, noch voor (het al dan niet verstrekken van) hun korting, dan wel voor eventuele hieruit voortvloeiende schade voor de pashouders. Klachten van welke aard dan ook dienen bij het desbetreffende bedrijf zelf worden ingediend.
7.2 Behoudens indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van doepunt of haar directie, is de aansprakelijkheid van doepunt jegens de afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door afnemer aan doepunt betaalde vergoedingen.
7.3 Doepunt is in geen geval aansprakelijk voor enige bijkomende of indirecte schade, die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de diensten en/of producten van doepunt.
7.4 Doepunt kan niet garanderen dat de website ononderbroken en foutloos functioneert. Gebruik van de website geschiedt op eigen risico. Doepunt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de website en/of technische storingen van welke aard dan ook. Ook aan het gebruik van de DoepuntPAS kunnen jegens doepunt geen rechten worden ontleend.
7.5 Doepunt is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of drukfouten in het totale aanbod op website van alle aanbieders van activiteiten, evenementen en kortingen en heeft het recht deze ten allen tijde aan te passen. Aan de teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
7.6 Doepunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of annulering van een levering wegens buitengewone omstandigheden zoals stakingen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die het aanmaken of leveren van de doepuntPASSEN verhinderen. Doepunt behoudt ook het recht om de dienst op te schorten in geval van overmacht, toeval, een beschikking van hogerhand evenals om technische redenen zoals het onderhoud van de website. De kennisgeving van een eventuele onderbreking van de dienst wordt op de website gepubliceerd.

Artikel 8. Duur en beëindiging
8.1 De geldigheid van de doepuntPAS is een kalender jaar (één) jaar welke loopt van 01 januari en vervalt automatisch na 31 december. Doepunt behoudt ten alle tijden het recht de duur van de geldigheid van de doepuntPAS te wijzigen. Pashouders worden hierover tijdige via email geïnformeerd. Geldigheid van alle andere producten/diensten die doepunt aanbiedt staan vermeld op de website en of op de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
8.2 De afnemer heeft het recht om gedurende 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van de overeenkomst van bestelde producten en/of diensten van doepunt zonder opgave van redenen te ontbinden door middel van een
e-mail aan info@doepunt.nl. De afnemer dient de doepuntPAS vervolgens binnen 14 (veertien) dagen na verzending van de ontbindingsverklaring op eigen kosten aan doepunt te retourneren, bij gebreke waarvan doepunt zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op zijn algemene opschortingrecht van artikel 6:52 BW kan beroepen.
8.3 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om hun geldigheid te behouden ook na beëindiging van de overeenkomst met afnemer, zullen hun geldigheid onverkort behouden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst met afnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
9.2 Doepunt mag bij de uitvoering van de overeenkomst met afnemer naar eigen inzicht derden inschakelen.
9.3 Doepunt mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met afnemer overdragen aan derden zonder dat daarvoor toestemming van afnemer nodig is.
9.4 Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of aan de andere kant onafdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
9.5 Doepunt is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen en/of haar dienstverlening om welke reden dan ook te beëindigen en/of te veranderen.
9.6 Verlies of diefstal van de DoepuntPAS is voor risico van de pashouder.
9.7 De op de website gepresenteerde kortingen en acties op activiteiten en of evenementen zijn alleen geldig voor pashouders en gelden niet in combinatie met andere kortingen of acties van deelnemende bedrijven en zijn niet voor geld inwisselbaar.
9.8 Deelnemende bedrijven aan de doepuntPAS kunnen hun kortingen tussentijds laten vervallen of wijzigen. De pashouder heeft in voorkomende gevallen geen recht op de (oorspronkelijke) korting.

Bijlage: Hoe werkt de DoepuntPAS

Regel 1.
Op de volgende manier is mogelijk om gebruik te maken van de doepuntPAS. Volgens het concept van de doepuntPAS kan iedere pashouder korting krijgen op activiteiten en evenementen die op dat moment gelden en op de website worden aangeboden.

Regel 2.
Om gebruik te maken van de korting dient de pashouder zich aan de voorwaarden die de aanbieder van de korting stelt te houden. Doepunt draagt voor reserveringen geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid en staat op geen enkele wijze garant voor de beschikbaarheid van de activiteit, evenement en de hoogte van de kortingen. Ook de wijze waarop u de aanbieding en of korting dient te betalen draagt doepunt geen enkele verantwoordelijkheid.

Regel 3.
Iedereen deBij aanvang van de activiteit of evenement met korting dient altijd de DoepuntPas Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de korting dient de afnemer de Pas altijd bij zich te hebben omdat het personeel van de locatie. Zonder het vertoon van de doepuntPAS kan de korting worden geweigerd.

Regel 4.
De doepuntPas is via doepunt of via door doepunt aangewezen verkooplocaties te bestellen. De doepuntPAS mag slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze wordt uitgegeven. Kopiëren, namaken vermenigvuldigen van de Doepunt is niet toegestaan. Handelen in doepuntPASsen door anderen dan doepunt is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Doepunt. Doepunt behoudt zich het recht voor om een afnemer met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de DoepuntPAS en/of de website indien hij op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht, zulks onverminderd het recht van doepunt om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.

Regel 5.
De inhoud van de website wordt met grote zorg samengesteld. Doepunt aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van vermelde informatie betreft de activiteiten, evenementen en kortingsacties. De aanbieders van activiteiten, evenementen en kortingen zijn zelf verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid van de vermelde informatie op de website. Alle klachten hierover in welke aard dan ook dienen door uzelf bij het desbetreffende bedrijf te worden ingediend. In geen geval kunnen dus rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van de website. Doepunt behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van kortingsacties en de voorwaarden waaronder de bedrijven hun kortingen aanbieden zijn mogelijk en doepunt aanvaardt hierover geen aansprakelijkheid. Evenmin is Doepunt aansprakelijk voor enige schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik van de DoepuntPAS. Doepunt is niet verplicht te bemiddelen in geval van conflicten tussen afnemers en derden.

Regel 6.
Doepunt aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer door de afnemer gemaakte reservering niet wordt nagekomen. De afnemer dient een annulering van een reservering rechtstreeks met de aanbiedende partij te communiceren.

Regel 7.
De pashouders die hun pas via de website hebben geregistreerd maken gedurende het geldende kalenderjaar kans op extra kortingen of gratis kaarten van activiteiten en of evenementen. Daarnaast ontvangen zij via email nieuwsbrieven met daarin een update van nieuwe kortingen en worden zij geïnformeerd over het aflopen van de Pas. De geldigheidsduur (Jaartal) staat vermeld op de pas zelf. Opzegging is niet van toepassing omdat de geldigheid van pas automatisch na 31-12 vervalt tenzij anders is vermeld.